Dofinansowania UE

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Sp.j.” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Cele projektu: Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, tj. energii słonecznej. W ramach projektu będą wybudowane dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,09 MWe.

Planowane efekty: GUMET poprzez realizacje projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Po realizacji projektu GUMET będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własnej działalności.

Wartość projektu: 407 868.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 182 380.00 PLN

GUMET SZ. GENEJA, KOZŁOWSKA, LATOS SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego, kompaktowego układu uszczelniającego z cieczą magnetyczną CMFS (Compact Magnetic Fluid Seal )” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie autonomicznego układu uszczelniającego z cieczą magnetyczną, który będzie współpracował z konwencjonalnymi łożyskami tocznymi i/lub zespołami przeniesienia napędu. Nowo opracowany układ uszczelniający stanowić będzie alternatywę dla powszechnie stosowanych stykowych uszczelnień wargowych. Uszczelnienie ma wyróżniać się zwartą budową, umożliwiającą zastosowanie go w większości typowych węzłów typu łożysko toczne–uszczelnienie.

Efekty projektu: W wyniku realizacji Projektu zostanie opracowany i wdrożony na rynek innowacyjny, kompaktowy układ uszczelniający z cieczą magnetyczną CMFS (Compact Magnetic Fluid Seal), który będzie współpracował z konwencjonalnymi łożyskami tocznymi i/lub zespołami przeniesienia napędu.

Wartość projektu: 4 328 237,30 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 328 237,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 979 453,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Opracowanie Innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu produkcji uszczelnień łożyskowych” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanego procesu produkcji uszczelnień łożyskowych opartego o innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki, gwarantujące znaczącą poprawę parametrów procesu produkcyjnego, niestosowane dotychczas na rynku do produkcji tego typu asortymentu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowacyjny, niestosowany dotychczas na rynku
proces technologiczny, który wpłynie na wydajność produkcji oraz jakość oferowanych na rynku produktów.

Wartość projektu: 492 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 000.00 PLN

Program Polska Wschodnia 2014-2020

GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna, dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Spółka Jawna. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego jest wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Beneficjent oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Dodatkowymi, zakładanymi efektami realizacji projektu są:
1. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych,
2. Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa,
3. Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzornictwa,
4. Rozwój działalności eksportowej,
5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

Wartość projektu: 91 020.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 62 900.00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Opracowanie Innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu produkcji uszczelnień łożyskowych” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanego procesu produkcji uszczelnień łożyskowych opartego o innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki, gwarantujące znaczącą poprawę parametrów procesu produkcyjnego, niestosowane dotychczas na rynku do produkcji tego typu asortymentu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowacyjny, niestosowany dotychczas na rynku
proces technologiczny, który wpłynie na wydajność produkcji oraz jakość oferowanych na rynku produktów.

Wartość projektu: 492 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 000.00 PLN

Program Polska Wschodnia 2014-2020

GUMET Sz.Geneja Spolka Jawna realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kaset ABS- MGC® (Magnetic Graphene Casette®)”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel projektu: wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji innowacyjnych kaset ABS – MGC® (Magnetic Graphene Casette®).

Planowane efekty: pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym, wzrost zatrudnienia, eksportu oraz rozwój współpracy w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Wartość projektu: 3 655 314,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 971 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 783 080,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt.:

„Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych uszczelnień łożyskowych z wykorzystaniem grafenu i mieszanek gumowo-grafenowych.

Planowane efekty: opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specjalnego rodzaju kompozytu gumowografenowego.

Wartość projektu: 2 436 993,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 693 276,15 zł

Program regionalny

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekty pt.:

„Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów”

Umowa o dofinansowanie nr 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-128/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej, i marketingowej oraz zaawansowanych technologii ICT na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym.

„Termomodernizacja hali produkcyjno-administracyjnej”

Umowa o dofinansowanie nr 05.11-UDA-RPLU.01.04.01-06-025/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii – Schemat A

Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.

„Udział w targach firmy GUMET”

Umowa o dofinansowanie nr 06.12-UDA-RPLU.02.04.01-06-026/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna. Działania 2.4 Marketing gospodarczy – Schemat A

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez promocję oferty firmy oraz rozwój nowych rynków zbytu dzięki uczestnictwu w Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO.

„Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów”

Umowa o dofinansowanie nr 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-083/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju i zagranicy. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn/urządzeń i specjalistycznego oprogramowania.

W wyniku realizacji projektu nr 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-083/13 firma GUMET wprowadziła do swojej oferty dwa nowe produkty:

1) Grommet Isolators

2) Cassette Seal 45x70x12-13

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776, 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864, 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800, 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81 46 23 812, 81-46-23 831, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie – Dotacje na innowacje – Inwestujemy w przyszłość.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt.:

„Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii GUMET – Partnerzy”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-052/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1 – Kraśnik, 02.05.2012 r. – postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 2 – Kraśnik, 22.08.2012 r. – postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 3 – Kraśnik, 22.08.2012 r. – postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 4 – Kraśnik, 22.08.2012 r. – postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 5 – Kraśnik, 29.10.2012 r. – postępowanie ofertowe zostało zakończone